Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

0 student

Cel szkolenia

Czym jest skarga, wniosek, petycja? Jakie kompetencje ma przewodniczącego rady a jakie rada? Kto za co odpowiada?

Dokładny termin

W przygotowaniu…

Metody prowadzenia zajęć

Warsztat + dyskusja.

Termin zgłoszeń

Do ostatniego dnia lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wykładowcy /opis:

dr Renata Cybulska

Dokładne miejsce szkolenia:

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Nawiguj

 

Zasady odpłatności:

Faktura pro forma

Organizator:

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Dodatkowe informacje:

  1. Informacje o sposobie i terminie ewentualnej rezygnacji ze szkolenia i kosztach, którymi w związku z tym może zostać obciążony uczestnik: zwroty kosztów przy rezygnacji do tygodnia przed szkoleniem
  2. Informacja o certyfikatach, które uczestnik otrzyma po zakończeniu szkolenia/ Zaświadczenie ukończenia warsztatów

Warunki uczestnictwa

Podstawą uczestnictwa w szkolenie jest wysłanie zgłoszenia poprzez portal estudiowiedzy.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki S.A. Na podane przy rejestracji konto mailowe uczestnicy otrzymują potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku chęci rezygnacji ze szkolenia uczestnik musi w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu przesłać mailowo pismo rezygnacyjne. Po tym terminie uczestnik w przypadku rezygnacji zostaje obciążony kwotą w wysokości 30% wartości szkolenia. Nieobecność na szkoleniu skutkuje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania nieznacznych zmian w harmonogramie oraz prawo do odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych. Odwołanie kursu przez organizatora powoduje zwrot wniesionej opłaty.

 • Skargi i wnioski

  a) Przedmiot skargi i wniosku; b) Wymogi formalne skargi i wniosku; c) Sposoby wnoszenia skarg i wniosków: - pisemnie; - drogą elektroniczną (problematyka podania adresu i podpisania skargi/wniosku);

  No items in this section
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia skarg i wniosków
  No items in this section
 • Właściwość organów

  a) Przekazywanie zgodnie z właściwością (tryb i terminy); b) Skarga na organ a skarga na pracownika organu;

  No items in this section
 • Procedura załatwiania skarg i wniosków

  a) Wezwanie do uzupełniania braków formalnych wniosku; b) Terminy załatwiania skarg i wniosków; c) Bezzasadność skargi; d) Ponowna skarga w tej samej sprawie; e) Skarga w sprawie indywidualnej, w której nie wszczęto postepowania administracyjnego; f) Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie (art. 37 kpa); g) Skarga wniesiona w toku postepowania administracyjnego; h) Skarga wniesiona po zakończeniu postepowania administracyjnego; i) Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków;

  No items in this section
 • Petycje

  a) Pojęcie i zakres petycji; b) Podmioty uprawnione do złożenia petycji; c) Podmioty obowiązane do rozpoznania petycji; d) Wymogi formalne; e) Procedura rozpoznania (terminy, sposób i forma rozpatrzenia, obowiązki informacyjne organu, odpowiednie stosowanie przepisów kpa); f) Petycja wielokrotna:

  No items in this section
 • Komisje radnych skarg, wniosków i petycji

  a) obligatoryjny charakter powołania; b) skład komisji; c) zakres zadań komisji oraz jej uprawnienia i obowiązki; d) regulamin w sprawie rozpoznawania skarg, wniosków i petycji.

  No items in this section

Instructor

karolina.gajos karolina.gajos

400.00 zł netto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *